Chính sách và Con người

Ngày 12-10-2013 27:42:11

Với sứ mệnh đã cam kết, Ban lãnh đạo đưa ra chính sách thưởng để quản lý thành tích cán bộ nhân viên theo kế hoạch, mục tiêu đề ra. Chính sách thưởng giúp cán bộ nhân viên có cơ sở định hướng công việc. Từ đó nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong công việc, nâng cao hiệu quả và thành tích làm việc, chia sẽ thành quả lao động của công ty đối với cán bộ nhân viên.

                        

Chính sách thưởng còn góp phần khuyến khích tinh thần hợp tác giữa các cá nhân, bộ phận nhằm hoàn thành kế hoạch mục tiêu chung của công ty.